IX Polský Festival Dírkové Fotografie — OFFO 2021


Pravidla pro autory OFFOI Úvod1. IX Polský Festival Dírkové Fotografie - OFFO 2021 se sídlem v Jastrzębie-Zdroj (dále jen Festival) se bude konat v říjnu a listopadu roku 2021 na území Horního Slezska (Górnego ¦l±ska), Polsko.
2. Festival je určen pro autory z Polska i zahraničí. Účast na něm je bezplatná.
3. Samostatné výstavy přijatých autorů budou vystaveny ve zhruba 30 galeriích Horního Slezska (Górnego ¦l±ska), Polsko.
4. Festival bude doprovázen přednáškami, populárně naučnými programy, včetně multimediálních pořadů a burzy (výměna fotografií mezi účastníky zahájení). Slavnostní zahájení Festivalu se bude konat 25. října 2021 v Jastrzębie-Zdroj (Městský Dům Kultury) a 26. října 2021 v Olze (OK Galeria Na sali), případné vernisáže autorských výstav budou v termínech stanovených konkrétními galeriemi.
5. Organizátoři plánují vydání souhrnného katalogu všech výstav (dostupného v elektronické podobě) a zavazují se k vytvořené internetové stránky Festivalu, jakož i k šíření informací o Festivalu v médiích.
6. Polský Festival Dírkové Fotografie OFFO je nezisková organizace.


II Pravidla pro účastníky Festivalu

1. Práce, prezentované v rámci OFFO, by měly být uzavřenými cykly, celky nebo sérií fotografií. Formát fotografií od 30x40 do 70x100 cm (rozměr fotografií nebo paspart). Nezbytným předpokladem je, aby práce byly zhotoveny technikou dírkové komory (pinhole photography) a měly vysokou uměleckou úroveň. Práce již zarámované, s nestandardními rozměry, příp. v nestandardní formě, mohou být přijaty pouze po konzultaci s organizátory (v okamžiku přihlášení na Festival). Práce, které jsou zarámovány ve skle nebudou přijaty. Přednost budou mít velké cykly (nad 10 fotografií) a autorské nebo skupinové výstavy, které dosud nebyly vystaveny v rámci OFFO.
2. Podmínkou účasti na Festivalu je zaslání elektronickou poštou alespoň 5 prací zhotovených technikou dírkové komory ke kvalifikaci. Maximální velikost souboru je 1 MB.
3. V přihlášce uveďte množství, formát i způsob montáže děl (pasparta nebo jiné), které budete prezentovat v rámci OFFO. Prosíme, zašlete pro tento účel vyplněný formulář elektronickou poštou a zároveň jeho výtisk připojte k zaslaným pracím.
4. Na Festival taktéž přijímáme kolektivní výstavy. V takovém případě prosíme o zvolení jedné osoby, která bude plnit funkci koordinátora výstavy. Jeho úkolem bude zajistit souhlas k publikování prací jednotlivých autorů. Jinak se kolektivní výstavy neliší od výstav jednotlivců.
5. Pro hodnocení úrovně přihlášených prací bude ustanovena Umělecká Komise, složená z praktiků i teoretiků dírkové fotografie. O výsledcích budeme informovat elektronickou poštou.
6. Autoři přijatí k účasti na Festivalu se zavazují poskytnout podklady pro katalog a internetovou prezentaci (1 práce v rozlišení 300 dpi, delší strana 1200 pixelů, krátký umělecký životopis, případně články či jiné texty).
7. Všichni Autoři přijatí do OFFO se zavazují předložit 1 práci navíc pro "Putovní OFFO". Pravidla pro "Putovní OFFO" jsou uvedena ve III. části těchto pravidel.
8. V souvislosti s pandemií koronaviru musíme také brát v úvahu možnost omezení během festivalu. Všichni autoři jsou proto povinni připravit virtuální prezentaci své výstavy.
a. organizátoři neomezují formu virtuální prezentace – může to být například video zobrazující výstavu ve vlastním prostoru nebo fotogalerii ve formě jednoduchého webu. Musí však ukázat všechna díla přihlášená na festival. Virtuální prezentace musí být připravena na festival OFFO 2021 a musí obsahovat odkaz na web organizátorů
b. pokud je to možné, využijte pro tento účel svůj vlastní serverový prostor (prezentace by pak byla poskytnuta ve formě odkazu poskytnutého organizátorům). Pokud se to však ukáže jako nemožné, organizátoři je zdarma zpřístupní (kontaktujte nás předem)
c. virtuální prezentace výstavy by měla být zpřístupněna organizátorům k nahlédnutí spolu s festivalovými pracemi (do 15. 9. 2021), ale neměla by být šířena autory v plném rozsahu před oficiálním zahájením festivalu
d. v případě technických potíží organizátoři pomohou s přípravou virtuální prezentace – informujte nás v přihlášce, pokud budete takovou pomoc potřebovat
e. prezentace by měly být k dispozici po celou dobu trvání Festivalu
9. Organizátoři se mohou rozhodnout pro přijetí autora pouze do kolektivní výstavy "Putovní OFFO".
10. Na Festival je možné zasílat také multimediální prezentace (ozvučené slideshow, filmy, ukázky), které jsou tématicky svázané s dírkovou fotografií.
11. Po dohodě s organizátory je možné zaslat pouze multimediální dílo, ale pouze za předpokladu, že bude dodána fotografie na "Putovní OFFO" a dodržením ostatních bodů Pravidel.
12. Autoři svou účastí na OFFO vyjadřují souhlas na bezplatné užití svých zaslaných materiálů za účelem propagace Festivalu.
13. Náklady na dopravu prací na Festival a taktéž náklady spojené s příjezdem na vernisáž hradí autor sám. Práce zasílané na Festival by měly být náležitě chráněny před poškozením během přepravy (plochý, pevný obal).
14. Práce publikované na Festivalu budou vráceny autorům - pokud to bude možné, v zaslaném balení (s výjimkou bodu III Pravidel). V případě zaslání prací do zahraničí, anebo v případě velkoobjemových zásilek, náklady na zaslání hradí autoři. Lhůta pro vrácení prací bude záviset na cyklu vystavení OFFO.


III Putovní OFFO

1. Autoři se zavazují k zaslání na adresu organizátorů jedné práce o rozměrech od 30x30 do 50x50 cm (velikost fotografií nebo pasparty, proporce volitelné). Měla by být tématicky spjata s cyklem prezentovaných na Festivalu. Práce bude vystavena na kolektivní výstavě během Festivalu a po jeho skončení v rámci "Putovního OFFO" v různých centrech po celé zemi.
2. V případě díla velkých rozměrů, anebo díla zhotoveného speciální technikou, registrovaného na Festival, práce na Putovní OFFO může být kopií původní fotografie.
3. Způsob účasti na Putovním OFFO v případě kolektivních výstav bude dohodnut individuálně.
4. Po sérii vystavení "Putovního OFFO”, práce přecházejí do vlastnictví organizátorů a budou přesunuty do archívu za účelem dalšího vystavování.


IV Závěrečná ustanovení:

1. Konečná interpretace Pravidel náleží organizátorům. Zasláním práce a jakéhokoliv materiálu vyjadřujete souhlas s Pravidly. Nesplnění některého z bodů Pravidel vylučuje autora z účasti na OFFO.
2. Pro další informace prosím kontaktujte Skupinu pořadatelů OFFO.

3. Kontakt: offo@wp.pl
alternativní e-mail:
offo9@o2.pl
Adresa:
Galeria "Ciasna", ul. Katowicka 17/25, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Polsko
www: offo.netarteria.info
Profil na sociální síti:

www.facebook.com/OFFO.Festiwal

4. O případných změnách budou autoři uvědoměni organizátory elektronickou poštou.
5. Vzhledem k přetrvávající epidemické situaci si pořadatelé vyhrazují právo na změnu harmonogramu Festivalu, možnosti omezení – úplného nebo částečného – přístupu na výstavy a možnosti pořádání Festivalu formou „virtuální vernisáže“. Omezení přístupu na výstavy mohou být ovlivněná omezeními zavedenými v celé zemi, regionálními omezeními a hygienickými rozhodnutími jednotlivých galerií.


V Termíny

1. Přihlášení účastníků (jak je uvedeno v bodě II Pravidel pro účastníky Festivalu) a materiálů do katalogu a internetové stránky: do 30. května 2021
2. Zaslání děl na Festival a na „Putovní OFFO”: do 15. září 2021
3. Nedodržení uvedených termínů bude mít za následek vyloučení účastníka z účasti na Festivalu.


Organizátoři IX OFFO 2021:

1. Skupina Pořadatelů OFFO (Grupa Trzymaj±ca OFFO):
- Barbara Englender — Galeria "Ciasna";
- Witold Englender — AFIAP, Galeria "Ciasna";
- Jakub Kaszuba — Jaworznicka "Szkoła Widzenia";
- georgia Krawiec — ep.contemporary;
- Krzysztof Łapka — Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach;
- Krzysztof Sowa — Jaworznicka "Szkoła Widzenia".

Konzultace: Paweł Janczaruk — ZPAF, FRP

2. Skupina Rychlé Reakce OFFO (Grupa Szybkiego Reagowania OFFO):
- Aleksander Bakinowski — LTF;
- Bolesław "Dymbol" Dymiński — permanentnie niezrzeszony;
- Olga Kawalec-Olejniczak — "Ad&Craft";
- Jerzy Pawłowicz ;
- Wojciech Potocki — ZPAF (Nasz Człowiek we Wrocławiu);
- Wiesława Stasińska — Zamek Sztuk, Hon. LTF;
- Jiří Hanzel i Anton Svrček — Karviná (Nasi Ludzie w Czechach);

3. Spolupracující instituce, spoluorganizátoři:
- Galeria "Ciasna" w Jastrzębiu-Zdroju;
- Miejski O¶rodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju;
- O¶rodek Kultury w Olzie;
- Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach;
- Biblioteka ¦l±ska w Katowicach;
- Zwi±zek Polskich Artystów Fotografików, Okręg ¦l±ski w Katowicach;
- Ag.neT PPHU fotociemnia.pl w Poznaniu


Český překlad a editoval Anton Svrček


Application form OFFO 2021