X Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej — OFFO 2023

Regulamin dla autorów OFFOI Wstęp:

1. X Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej — OFFO 2023 z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (zwany dalej Festiwalem) odbędzie się w październiku i listopadzie 2023 roku na terenie Górnego Śląska.
2. Festiwal skierowany jest do twórców zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Udział w nim jest nieodpłatny.
3. Poszczególne wystawy zakwalifikowanych autorów będą eksponowane w około 30 galeriach górnośląskich.
4. Festiwalowi towarzyszyć będą wykłady, prelekcje i pokazy multimedialne oraz Kramik Otworkowy (wymiana prac między przybyłymi na otwarcie uczestnikami). Uroczyste otwarcie Festiwalu odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju (Miejski Ośrodek Kultury) 27 X 2023 i w Olzie (OK Galeria Na sali) 28 X 2023, ewentualne wernisaże wystaw autorskich w terminach ustalonych przez Galerie.
5. Organizatorzy planują wydanie wspólnego katalogu dla wszystkich wystaw (w wersji multimedialnej) oraz zobowiązują się do opracowania strony internetowej Festiwalu a także rozpowszechniania informacji w mediach.
6. Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej OFFO ma charakter non-profit.

II Regulamin uczestnictwa w Festiwalu:

1. Prace, prezentowane w ramach OFFO, powinny być zamkniętymi cyklami, zestawami lub serią zdjęć. Format zdjęć od 30x40 do 70x100 cm (wymiar zdjęć lub passe-partout). Warunkiem niezbędnym jest, by prace wykonane zostały techniką otworkową (pinhole photography) i miały wysoki poziom artystyczny. W tym roku po raz pierwszy gościć chcemy również prace wykonane techniką bezkamerową. Prace oprawione, w nietypowych formatach i formie mogą być przyjmowane wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorami (w momencie zgłaszania na Festiwal). Prace, do których oprawy użyte zostało szkło, nie będą przyjmowane. Preferowane będą duże cykle (powyżej 10 zdjęć) i wystawy autorskie lub grupowe, niepokazywane do tej pory w ramach OFFO.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Festiwalu jest nadesłanie drogą elektroniczną co najmniej 5 prac wykonanych techniką otworkową (lub bezkamerową) do kwalifikacji. Nie określa się tematyki, formy prac. Maksymalna wielkość pliku 1 Mb.
3. W zgłoszeniu należy podać ilość, format i sposób oprawy prac (passe-partout i inne), które mają być pokazane na OFFO oraz zaznaczyć, które prace są w technice bezkamerowej wraz z opisem techniki. Prosimy w tym celu nadesłać drogą elektroniczną wypełniony formularz zgłoszeniowy, a jego wydruk załączyć do wysyłanych prac.
4. Na Festiwal przyjmujemy również wystawy zbiorowe. W tym wypadku prosimy o wyłonienie jednej osoby, która pełnić będzie rolę koordynatora wystawy. Na koordynatorze spoczywa obowiązek uzyskania zgody na publikację prac od poszczególnych autorów. Poza tym wystawy zbiorowe zgłaszane są tym samym trybem, co wystawy indywidualne.
5. Do oceny poziomu zgłoszonych prac zostanie powołana Komisja Artystyczna złożona z praktyków i teoretyków fotografii otworkowej. O wynikach powiadomimy drogą elektroniczną.
6. Autorzy zakwalifikowani do udziału w festiwalu zobowiązani są do udostępnienia materiałów do katalogu i strony internetowej (1 praca w rozdzielczości 300 dpi, dłuższy bok 1200 pikseli, krótkie artystyczne CV, opcjonalnie artykuły lub inne teksty).
7. Wszyscy Autorzy zakwalifikowani do OFFO zobowiązani są do nadesłania 1 dodatkowej pracy na "OFFO Objazdowe". Zasady "OFFO Objazdowego" podane są w punkcie III Regulaminu.
8. W związku z możliwością wystąpienia przyczyn zewnętrznych uniemożliwiających lub utrudniających przeprowadzenie wystaw stacjonarnych, wszyscy Autorzy zobowiązani są do przygotowania wirtualnej prezentacji swojej wystawy.
a) organizatorzy nie ograniczają formy prezentacji wirtualnej – może to być np. film wideo pokazujący wystawę we własnej przestrzeni lub galeria fotografii w postaci prostej strony www. Musi ona jednak pokazywać wszystkie prace zgłoszone na Festiwal. Prezentacja wirtualna musi mieć w opisie, że jest przygotowana na Festiwal OFFO 2023 i zawierać link do strony Organizatorów
b) w miarę możliwości prosimy o wykorzystanie w tym celu własnych miejsc na serwerach (prezentacja byłaby wówczas udostępniona w formie linku, przekazanego organizatorom). Jednak, gdyby to okazało się niemożliwe, udostępnią je nieodpłatnie organizatorzy (prosimy o wcześniejszy kontakt)
c) wirtualna prezentacja wystawy powinna zostać udostępniona organizatorom do wglądu wraz z pracami festiwalowymi (do 15.09.2023), jednak nie powinna być przez Autorów rozpowszechniana w całości przed oficjalnym wernisażem Festiwalu
d) w przypadku trudności technicznych, organizatorzy służą pomocą w przygotowaniu wirtualnej prezentacji – chęć uzyskania takiej pomocy prosimy zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym
e) prezentacje powinny być dostępne przez cały czas trwania Festiwalu
9. Organizatorzy mogą zadecydować o kwalifikacji wyłącznie do wystawy zbiorowej "OFFO Objazdowe".
10. Na Festiwal można nadsyłać także formy multimedialne (diaporamy, filmy, pokazy) związane tematycznie z fotografią otworkową.
11. Po uzgodnieniu z organizatorami istnieje możliwość nadesłania tylko pracy multimedialnej, ale pod warunkiem przesłania zdjęcia na "OFFO Objazdowe" i zastosowania się do pozostałych punktów Regulaminu.
12. Autorzy, biorąc udział w OFFO, wyrażają tym samym zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wszystkich nadesłanych przez siebie materiałów do celów promocyjnych Festiwalu.
13. Koszty przesyłki prac na Festiwal oraz ewentualnego przyjazdu na wernisaże pokrywają autorzy. Prace przesyłane na Festiwal powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas transportu (płaskie, sztywne opakowanie).
14. Prace Festiwalowe zostaną zwrócone autorom — w miarę możności w nadesłanych opakowaniach (z wyj. pkt. III). W przypadku prac nadesłanych zza granicy oraz przesyłek wielkogabarytowych, koszty odesłania pokrywają autorzy. Termin zwrotu prac będzie zależny od cyklu wystawienniczego OFFO.

III OFFO Objazdowe:

1. Autorzy zobowiązani są do przesłania na adres organizatorów jednej pracy o wymiarach od 30x30 do 50x50 cm (wielkość zdjęć lub passe-partout, proporcje boków dowolne). Powinna nawiązywać do cyklu prezentowanego na Festiwalu. Praca ta będzie eksponowana na wystawie zbiorowej podczas Festiwalu, a w terminie późniejszym, w ramach "OFFO Objazdowego" — wystawy pofestiwalowej, w różnych ośrodkach na terenie kraju.
2. W przypadku zgłoszenia na Festiwal prac wielkoformatowych bądź wykonanych w technikach specjalnych, praca na „OFFO Objazdowe" może być kopią oryginalnej odbitki.
3. Sposób uczestnictwa w "OFFO Objazdowym" w przypadku wystaw zbiorowych uzgadniany jest indywidualnie.
4. Po cyklu wystawienniczym prace z "OFFO Objazdowego" przechodzą na własność organizatorów i będą przekazane do archiwum celem dalszych ekspozycji.

IV Uwagi końcowe:

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Przesłanie prac oraz wszelkich materiałów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu powoduje wykluczenie autora z uczestnictwa w OFFO.
2. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Grupa Trzymająca OFFO.
3. Kontakt: offo@wp.pl
alternatywny adres: OFFO.Festival@gmail.com, offo10@o2.pl i offo-info@wp.pl
Adres: Galeria "Ciasna", ul. Katowicka 17/25, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Strona internetowa: offo.netarteria.info, OFFO.dl.pl
Profile w mediach społecznościowych:
www.facebook.com/OFFO.Festiwal

4. O ewentualnych zmianach autorzy zostaną powiadomieni przez organizatorów drogą elektroniczną.

V Terminarz:

1. Zgłoszenie uczestnictwa (jak w punkcie II Regulaminu) oraz materiałów do katalogu i strony internetowej: 30 V 2023.
2. Nadesłanie prac na Festiwal i "OFFO Objazdowe": 15 IX 2023.
3. Nieprzestrzeganie powyższych terminów skutkuje usunięciem z listy uczestników Festiwalu.

Organizatorzy X OFFO 2023:

1. Grupa Trzymająca OFFO:

- Barbara Englender — Galeria "Ciasna";
- Witold Englender — AFIAP, Galeria "Ciasna";
- Jakub Kaszuba — Jaworznicka "Szkoła Widzenia";
- georgia Krawiec — ep.contemporary;
- Krzysztof Sowa — Jaworznicka "Szkoła Widzenia".

Konsultacje: Paweł Janczaruk — ZPAF, FRP

2. Grupa Szybkiego Reagowania OFFO:

- Aleksander Bakinowski — LTF;
- Tomasz Bielawski — PKS, Muzeum Trójwymiaru;;
- Bolesław "Dymbol" Dymiński — permanentnie niezrzeszony;
- Marek Grzebyk — Ośrodek Kultury w Olzie;
- Jiří Hanzel i Anton Svrček — Karviná (Nasi Ludzie w Czechach);
- Olga Kawalec-Olejniczak — "Ad&Craft";
- Krzysztof Łapka — Wolny Człowiek;
- Jerzy Pawłowicz — grafika i projektowanie katalogu;
- Wojciech Potocki — ZPAF (Nasz Człowiek we Wrocławiu);
- Wiesława Stasińska — Zamek Sztuk, Hon. LTF;
- Magdalena Zmysłowska — niezrzeszona

3. Instytucje współpracujące, współorganizatorzy:

- Galeria "Ciasna" w Jastrzębiu-Zdroju;
- Instytut Dziedzictwa i Dialogu — Łaźnia Moszczenica;
- Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju;
- Ośrodek Kultury w Olzie;
- Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach;
- Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Śląski w Katowicach;
- Ag.neT PPHU fotociemnia.pl w Poznaniu,
Karta zgłoszenia